นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท คอนแทงโก จำกัด คือบริษัทผู้เป็นเจ้าของและดำเนินการจัดทำเว็ปไซต์ You2play.com ดังนั้นบริษัทฯ ขอยืนยันที่จะรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งานฯ ดังต่อไปนี้

บริษัท คอนแทงโก จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำเว็บไซต์ “www.you2play.com” (“เว็บไซต์”) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์และบริการ (“บริการ”) ต่างๆ ภายใต้เว็บไซต์นี้ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”

ผู้ที่สนใจเข้าสู่เว็บไซต์ “www.you2play.com” ของผู้ให้บริการเพื่อทำการซื้อสินค้าและ/ หรือใช้บริการต้องสมัครเป็นสมาชิก ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”

ผู้ที่สนใจเข้าสู่เว็บไซต์ “www.you2play.com” ของผู้ให้บริการเพื่อทำการเข้าชมเว็บไซต์ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เข้าชม”

ผู้ให้บริการตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ใช้บริการที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ และผู้เข้าชม

ผู้ใช้บริการและผู้เข้าชมสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ YOU2PLAY ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของผู้ใช้บริการ โดยเว็บเซิฟร์เวอร์ของผู้ให้บริการจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้ใช้บริการและผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เมื่อใดผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมต้องการใช้บริการ ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อใช้การเรียกเก็บเงิน โดยข้อมูลที่ผู้ให้บริการจัดเก็บจะถูกใช้โดยผู้ให้บริการเท่านั้น ในบางโอกาสผู้ให้บริการอาจให้ที่อยู่อีเมล์ของผู้ใช้บริการแก่องค์กรที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่ผู้ให้บริการพิจารณาว่าน่าจะเป็นที่สนใจต่อผู้ใช้บริการ ในกรณีเหล่านี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะสร้างข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้

ผู้ให้บริการอาจทำการสำรวจทางออนไลน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะดำเนินการสำรวจดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบว่าผู้ให้บริการจะนำข้อมูลที่ได้การจัดเก็บ ทางอินเตอร์เน็ทไปใช้ดำเนินการ โดยการเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจ ดังนั้น ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรมโดยวิธีทางอิเล็กโทรนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุการดังกล่าวทั้งหมด และผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ ในข้อมูลของผู้ใช้บริการและผู้เข้าชม ตกลงว่าจะไม่กระทำการใด อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฏหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก

เมื่อผู้ใช้บริการและผู้เข้าชมออกจากเว็บไชต์นี้แล้ว ขอให้ระมัดระวัง และโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าไปเยี่ยมชม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้ บังคับ เฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น หากผู้ใช้บริการและผู้เข้าชม ท่านคิดว่าบริษัทไม่ได้ปฎิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถดำเนินติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ

^ Back to Top
Close [×]